สำนักปลัด

 • นายฐิติ ชอบแต่ง
 • ปลัด อบต.ปลักหนู • จ่าเอก นภดล อุนตรีจันทร์
 • หัวหน้าสำนักงานปลัด • นายโชคชัย บุณยประสาท
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน • นายธรรมรัตน์ ทนคง
 • นักพัฒนาชุมชน • นางณัฐกานต์ ชุมแก้ว
 • เจ้าพนักงานธุรการ • นางกมลรัตน์ สุขสบาย
 • แม่บ้าน